KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Dr.Furkan Özer ve personeli tarafından sizlere sunulmakta olan sağlık hizmeti sürecinde tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi konularında sizi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu metni siz değerli hastalarımızın dikkatine sunarız.

Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel   Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Dr.Furkan Özer muayenehanesi tarafından yapılmaktadır.

Mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi ve sağlık hizmetine mahsus “özel nitelikli” kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, arşivleyebilecek, güncelleyebilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyeceğiz.

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizin yazılı olarak izin verdiğiniz durumlarda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle, kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu üçüncü kişi/kurumlar arasında hizmet alan kişinin yakınları, hizmet alan kişinin çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya iş birliği yaptığı üçüncü kişiler bulunmaktadır.

Bu bilgilendirme metnine konu olan kişisel verileriniz Dr.Furkan Özer ve personeli tarafından sağlanmakta olan sağlık hizmetleri esnasında elde edilmektedir. Veri toplanması yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, eposta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da elde edilebilmektedir.

1- Açık Rızanız Doğrultusunda İşleyebileceğimiz Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

Muhasebese Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; muayenehanemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz;

Sağlık Bilgileriniz: Muayene verileriniz, tıbbi özgeçmişinize ait veriler, tıbbi soy geçmişinize ait veriler, laboratuvar sonuçlarınız, tıbbi görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarınız, üçboyutlu görsel verileriniz, klinik takip ve endoskopi videolarınız. Muayene öncesi danışma, teşhis, tedavi ve takip sürecinde doktorunuz ile dijital ortamda (E-posta, SMS, sosyal medya, dijital mesajlaşma platformları vb.) yapılan tüm görüşme ve yazışmalar. İşlem öncesinde size sunulan tüm aydınlatma metinleri ve onam formları. Diğer sağlık kuruluşlarında kayıt altına alınmış ve bizim kliniğimizdeki dosyanızda bulunması tıbben gerekli görülen (konsültasyon notları, ameliyat notları, tetkik sonuçları) sağlık verileriniz de bu kapsamdadır.  Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen sosyalhayata ilişkin kişisel verileriniz bu kapsamdadır.

Dr.Furkan Özer muayenehanesi tarafından elde edilen kişisel verileriniz her şeyden önce size etkili, güvenli ve kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verilerinizin genel kullanım amaçları arasında kimliğinizi teyit etme, doktor hasta iletişiminin sağlanabilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi, sağlık hizmeti finansmanının planlanması ve yönetimi, muayenehanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç ve malzeme temini bulunmaktadır.  Kliniğimizden randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme amacıyla iletişim verilerinizi kullanacağız.

Kurum içi risk yönetimi, kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin temini, kurum içi yetkisiz işlemlerin izlenmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi a amaçlarıyla kişisel verileriniz kullanılabilir.

İlgili mevzuatlar uyarınca Maliye bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi amacıyla kişisel verileriniz kullanılabilir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda diğer hastaların ve kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, bilimsel araştırma ve eğitim amacıyla kullanılabilir. Tedavi sürecinizde elde edilen görsel veriler estetik ameliyatlardan sonra elde edilen kozmetik sonuçların değerlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

2- KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Furkan Özer’inhukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dr.Furkan Özer’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ayrıca kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, size ait tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, aldığınız sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Dr. Ozan Bitik tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

3- Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı

Dr.Furkan Özer tarafından sunulan sağlık hizmetleri esnasında oluşturulan ve toplanan kişisel veriler diğer sağlık hizmeti sunucularına konsültasyon amaçlı olarak aktarılabilir. Açık rızanız olması halinde özel nitelikli kişisel verileriniz aday hastalara klinikte gösterilebilir veya internet üzerinden dosya paylaşımı ile aktarılabilir. Açık rızanız olması halinde içinde fotoğraf ve videolarınızın da olduğu nitelikli sağlık verileri uluslararası bilimsel kuruluşlara aktarılabilir. Bilimsel makalelerin, kitapların, kongre bildirilerinin hazırlanma, sunum veya basım süreçlerinde hastalara ait görsellere sıkça yer verilmektedir. Hastaların açık rızaları alınarak kendilerine ait görsel materyaller ve diğer kişisel veriler bilimsel kuruluşlara ve yayın kuruluşlarına aktarılabilir.

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, TC Mahkemeleri ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda elde edilebilir ve işlenebilir. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hasta kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve gerektiğinde hastanın kendisine ve yasal makamlara sunulabilmesi yasal bir zorunluluktur. Mali kayıtların düzenli olarak tutulması yine şahıs ve kurumların vergi yükümlülükleri açısından zorunludur. Özellikle estetik ameliyatlarda hekim hasta ilişkisi çeşitli yargı kararlarında “eser sözleşmesi” kapsamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda eser sözleşmesi yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin saptanabilmesi için tedavinin çeşitli aşamalarında standardize görsel verilerinizin toplanması gerekebilmektedir. Bu veriler herhangi bir anlaşmazlık durumunda hasta, avukatları veya görevli mahkemeler tarafından talep edilebilmektedir. Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesine ait hukuksal sebeplere; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliklerini inceleyerek ulaşabilirsiniz.

5- Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak Dr.Furkan Özer tarafından  işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre hastadan hastaya ve veriden veriye değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin bir kısmı klinik dosyalarımızda, protokol defterlerimizde ve mali kayıtlarımızda yazılı olarak saklanmaktadır. İletişim verileriniz kliniğimize ait cep telefonunun dahili ve SİM kart hafızasında saklanmaktadır. Elektronik ve dijital verileriniz hem klinik bilgisayarlarında, yedek sabit disklerde, hafıza kartlarında, USB sürücülerinde, e-mail sunucularında ve bulut bazlı veri depolama sistemlerinde saklanmaktadır. Ön görüşme, tanı, tedavi ve takip sürecinde sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan kişisel veriler oluşturuldukları platformların ilgili hesapları ve kayıtları içerisinde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz kliniğimizde kilitli olarak muhafaza edilmektedir. Elektronik verileriniz minimum iki basamaklı bir veri koruma sitemi ile muhafaza edilmektedir. Prensip olarak sağlık verileriniz öngörülemeyen bir afet, kaza, hırsızlık vb. durumlar oluşmadığı sürece salanacak ve “süresiz” olarak muhafaza edilecektir.

6- İlgili Kişi Sıfatıyla Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Dr.Furkan Özer tarafından toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin sahibi olarak siz değerli hastalarımız bu başlık altında ve/veya KVKK kapsamında anılan haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde kullanmak istemeniz yahut Dr.Furkan Özer muayenehanesine başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işlemin Dr.Furkan Özer için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri – hizmet alanlar);

(i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, (vi) kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahiplerince 6698 sayılı Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilebilecektir.

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda info@drfurkanozer.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta atabilirsiniz. Alternatif olarak posta veya kargo yoluyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçeyi Dr.Furkan Özer Muayenehanesi, Atatürk mahallesi Ertuğrulgazi sokak Metropol İstanbul Sitesi B blok Daire 255 Ataşehir İstanbul adresine göndererek başvuru yapabilirsiniz.

 

GERÇEK SİZİ
ORTAYA ÇIKARMAYA BAŞLAYIN